odc.geo.geobox.GeoboxTiles.roi

property GeoboxTiles.roi: RoiTiles

Access ROI covered by tile.

gbt = GeoboxTiles(..)
roi = gbt.roi[0, 3]